Tvorba znalostí

V tomto modulu se zaměříme na další dovednosti, bez kterých se neobejde žádný student vysoké školy, ale také žádný dobrý zaměstnanec. Poučíte se o tom, že získané informace musejí projít nelehkou cestou nejprve zapamatování, ukotvení v lidském mozku. Zjistíte, že informace se musejí dostat na povrch a být prezentovány prostřednictvím dobře zvolených verbálních i neverbálních komunikačních prostředků s cílem zanechat náležitou a předem zamýšlenou stopu v myslích a emocích posluchačů, publika.
Po prostudování tohoto modulu byste měli lépe chápat to, jak funguje lidský mozek ve vztahu k paměti, zvládat základy logické a věcné argumentace, kterou využijete nejen v době  studia vysoké školy při obhajování svých postojů, myšlenek a postupů v odborné práci, ale i v běžném osobním či pracovním životě, být poučeni o tom, jak správně komunikovat verbálně i pomocí „řeči těla“, účinně bojovat s trémou a získat dovednost přesvědčivě a s jistotou veřejně vystoupit s prezentací myšlenek a názorů.

Po přečtení následujícího materiálu byste měli:

 • znát a umět náležitě použít zásady verbální a neverbální komunikace,
 • být schopni logické argumentace,
 • argumentovat věcně, nikoliv osobně,
 • umět kvalitně veřejně prezentovat,
 • vědět si rady s trémou.

Konkrétně jsou kompetence k tvorbě znalostní rozvíjeny v následujících materiálech.

Učení

Během svého života (ať již ve škole,v práci či v soukromém životě) se setkáváte s potřebou učit se. Celý život se potkáváte v novými věcmi, novými podněty.Někdy se učíte, aniž byste si to uvědomovali (podněty každodenního života),někdy se učíte dobrovolně (váš zájem) a někdy bohužel i nedobrovolně(neoblíbené předměty ve škole). Abyste proces učení zvládali lépe a efektivněji, představíme vám základní přístupy k učení. Uvědomění si těchto přístupů vám může v učení pomoci.Techniky učení a paměťové techniky si představíme v dalších modulech.

Techniky učení

Modul je zaměřen na techniky učení, které můžete využít při učení jakéhokoliv tématu. Jedná se o nejznámější techniky, ale ve skutečnosti jich existuje mnohem více. Přinášíme vám ty nejvíce používané a věříme, že vám pomohou při učení se.

Paměťové techniky

V tomto modulu si ukážeme, na jakém principu pracují paměťové techniky, a představíme si ty základní. Znalost principů paměťových technik je základem pro to, abyste si pamatovali množství informací, mnohdy i zdánlivě spolu nesouvisejících.


Jak se ptát a jak naslouchat

Poslední modul jsme zaměřili na hledání informací jiným způsobem. Mnoho důležitých a zajímavých informací se můžete dozvědět od lidí. Lidé jsou úžasným zdrojem informací. A tyto informace můžete získat mj. i tak, že se naučíte lidem naslouchat a v případě potřeb se jich ptát.

Nejdůležitější zdroje k tématu:

BRUNO, Tiziana. Řeč těla: jak neverbálně působit na druhé a rozumět řeči těla. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, 109 s. ISBN 80-247-1313-6.
Kniha pomůže čtenáři odpovědět na spoustu otázek, které si klade v souvislosti s neverbální komunikací: Jaké signály vysíláme mimikou, gesty, svým hlasem i způsobem chůze? Jak cíleně používat řeč těla při studijních povinnostech i v pracovním prostředí? Jak můžu pracovat s trémou při prezentacích? Jak se mohu stát sebevědomějším a přesvědčivějším v komunikaci na veřejnosti? Teoretickou část textu doplňuje mnoho názorných fotografií a užitečných praktických cvičení zaměřených na lepší vnímání těla a ovládání emocí.


KOEGEL, Timothy J. Špičková prezentace: jak zaujmout a přesvědčit posluchače. Vyd. 1. Překlad Jana Kalová. Brno: Computer Press, 2009, vii, 180 s. ISBN 978-802-5120-088.
Prakticky zaměřená příručka je přínosná hlavně pro ty čtenáře, kteří si chtějí vytvořit svůj styl prezentace jasných, přirozených a zajímavých sdělení. V knize je probráno např. to, jak se naučit navázat spojení s publikem a prezentovat pod tlakem, jak vést rozhovory mezi čtyřma očima, prezentace menším skupinám i pro velké obecenstvo. Součástí knihy jsou také doporučení, jak pracovat s hlasem, tempem a dynamikou řeči, jak reagovat na dotazy aj.

Kurzy na MU

Pro lepší a hlubší pochopení si můžete zapsat následující předměty na MU:
 • FF:PSB_443 Kapitoly o paměti  
 • FF:CJBB114 Základní pamětové techniky pro studium (nejen) jazyků
 • FI:PV056 Strojové učení a dobývání znalostí  
 • FI:PA164 Strojové učení a přirozený jazyk 
 • FF:PG61B04 Celoživotní učení v mezigeneračních souvislostech
 • FI:PA164 Strojové učení a přirozený jazyk
 • FF:PG_ZRU9 Práce s technikami zkušenostně reflektivního učení
 • FSpS:np1049 Základy zkušenostního učení

Rozšiřující zdroje

K dispozici jsou také rozšiřující materiály a seznam doporučených zdrojů:

Leave a Reply