Tvorba dokumentů

Díky tomuto modulu získáte přehled o některých druzích odborných textů, jejich charakteristice a naučíte se vytvořit redukovaný text. Odborný text nevytvoříme za vás, ale řekneme vám, jak při jeho tvorbě postupovat a čeho se vyvarovat. Tento modul by měl být pro vás stručným návodem, jak se vypořádat s tvorbou jakéhokoliv odborného textu. Věříme, že vám pomůžeme ujasnit si základní náležitosti psaní odborných textů.
V dalším materiálu se dozvíte, jak upravit a zkontrolovat text po editorské i gramatické stránce. Toto je velmi důležité předtím, než text odevzdáte či zveřejníte. Budete umět, jak správně citovat použité zdroje, naučíte se, jak má správně vypadat bibliografická citace, a uvědomíte si, proč je nutné použité zdroje citovat. Pravidla citování se vám budou hodit zejména při psaní jakýchkoli odborných prací; dodržení správných zásad citování tvoří důležitou a podstatnou složku obdrženého hodnocení. Dozvíte se, že existují citační softwary, které vám ulehčí práci s citacemi a jejich ukládání.
Po přečtení třetího materiálu byste měli znát základní pravidla a možnosti tvorby netextových informací různého druhu – jak má vypadat graf či diagram, v čem vytvořit interaktivní časovou osu nebo jak pracovat s videem a fotografií. To vše pro vás ale bude pramálo užitečné, pokud tyto poznatky nepromítnete do praxe.

Po přečtení následujícího materiálu byste měli:
 • umět charakterizovat formální náležitosti odborného textu,
 • vědět, jak promyslet si charakter a téma vaší práce,
 • být schopni sestavit strukturu odborného textu,
 • vědět, jak vytvořit různé druhy redukovaného textu.
 • umět zkontrolovat a editovat odborný text,
 • umět popsat základní gramatické chyby a vyhnout se jim,
 • znát zásady správného citování a umět správně citovat nejrůznější typy zdrojů,
 • chápat význam jazykové kultury,
 • vědět, jak vyrobit graf či diagram,
 • znát výhody i nástrahy infografiky,
 • znát QR kódy a umět je využívat,
 • znát základní nástroje zpracování netextových dokumentů.


Konkrétně jsou kompetence k tvorbě dokumentů rozvíjeny v následujících materiálech.

Tvůrčí psaní: hodnocení textu

Psaní je proces, kterému se nevyhneme - píšeme ve škole, v práci i v soukromí.Ve škole i v práci musíte psát texty odborné. Rádi bychom vám v první části série materiálů o tvůrčím psaní přiblížili metody, které vám pomohou před začátkem psaní textu, příp. na samotném začátku psaní. Metody odbourávají strach z psaní, pomáhají motivovat k psaní a hledat nápady a myšlenky.Tvůrčí psaní: hodnocení textu

Materiál se věnuje hodnocení, zejména sebehodnocení. Tato fáze práce s textem bývá mnohdy podceňována, případně na ni už není čas.Chtěli bychom vám ukázat metody, které vám mohou pomoci naučit se text hodnotit. Zpětná vazba (i pokud si ji dáte sami) je velmi cenná a důležitá,může vám pomoci najít nedostatky v textu.

Tvůrčí psaní: prezentace textu

Prezentace (nejen) odborného textu je mnohdy nezbytnou součástí tvorby textu. Umění prezentovat a argumentovat je další kompetencí, kterou byste měli zvládnout. V tomto modulu se zaměříme na techniky, které vám pomohou s nácvikem ústního prezentování.

Vizuální myšlení

V dnešním světě, kde informací neubývá, ale rapidně přibývá, je možným východiskem ze zahlcení informace vizualizovat. Jsme součástí vizuální kultury, postavené na obrazech, obrázcích, fotografiích, grafech, schématech a infografikách. Je to z toho důvodu, že lidé nechtějí tolik číst, nemají na to čas ani chuť. Smyslem vizualizace je předat čtenáři podstatné informace názorně,jasně, přehledně a rychle.

Infografiky

Velké množství informací ve světě způsobuje, že nastupuje trend vizualizace informací. Právě infografiky jsou fenoménem, který se začíná prosazovat.Modul vám slouží k tomu, abyste pochopili, co je infografika, naučili se ji číst a tvořit. Jelikož si myslíme, že trend vizualizace bude pokračovat, pokládáme za důležité vás s infografikami blíže seznámit.

Nejdůležitější zdroje k tématu:

 MACHAN, Richard. Odborné čtení a psaní: úvod do studia a psaní odborného textu. Praha: Pražská vysoká škola psychosociálních studií, 2010, 62 s. ISBN 978-80-904541-3-2.
Kniha, kterou by si měl přečíst každý student. Text se snaží být průvodcem studenta na cestě studiem. První část knihy se věnuje filosofickému pohledu na čtení a psaní, další části se věnují oborné četbě, psaní odborných textů a celek doplňuje kapitola věnující se obecně studiu. Kniha by měla sloužit jako pomůcka pro studenty, kteří během studia musí nejen psát, ale i číst a poslouchat odborné výklady. Publikace by měla poskytnout základy pro samostatnou práci, studium, rešeršní činnost a psaní prací. Kniha je ke stažení na stánkách Pražské vysoké školy psychosociálních studií.

PRICE, Geraldine a Pat MAIER. Efektivní studijní dovednosti: odemkněte svůj potenciál. Vyd. 1. Překlad Tereza Semotamová. Praha: Grada Publishing, 2010, 361 s. Psychologie pro každého. ISBN 978-802-4725-277.
Výborná publikace, která se věnuje modernímu přístupu ke studiu na vysoké škole. Důraz klade především na efektivní metody učení, kritický přístup k odborným zdrojům, efektivní a aktivní čtení a psaní atd. Kniha obsahuje množství praktických cvičení, na nichž si čtenář může vyzkoušet či ověřit svoje dosavadní návyky a dovednosti a na základě nich se dozví, jaké další kroky podniknout ke zlepšení studijních návyků a zefektivnění celého studia. Kniha částečně dostupná na Google Books.

www.citace.com
Portál, díky němuž již nebudete mít nikdy citace špatně. Jednoduchý generátor citací na základě údajů, které zadáte do přednastavených polí, vygeneruje citaci dle nejnovější normy ČSN ISO 690. Pokud si vytvoříte účet, pak je v rámci zvolené služby také možné citace spravovat, ukládat a využívat dalších běžných citačních stylů.
JANE FRASER, Louise Fuller a Foreword by Catherine DUNBAR. Creating effective conference abstracts and posters in biomedicine: 500 tips for success. Oxford: Radcliffe Pub, 2009. ISBN 978-184-6193-118.

Pokud plánujete tvorbu posteru nebo jinou vizuální presentaci, tak za přečtení stojí jistě velice prakticky orienatovaná publikace Creating effective conference abstracts and posters in biomedicine: 500 tips for success.

BRINGHURST, Robert. The elements of typographic style. Vancouver: Hartley & Marks, 1992. 254 s. ISBN 0-88179-033-8.
Také v případě netextových dat je třeba se řídit základy typografie. Pěkným průvodcem může být například The elements of typographic style.

Kurzy na MU

Pro lepší a hlubší pochopení si můžete zapsat následující předměty na MU:

 • FF:VIKBB43 Vizualizace informací
 • FF:VIKBB47 Vizualizace informací - seminář
 • FI:VV050 Animace a vizualizace I
 • FI:VV051 Animace a vizualizace II 
 • FI:PA055 Vizualizace komplexních dat
 • FI:PB029 Elektronická příprava dokumentů  
 • FI:PV212 Readings in Digital Typography, Scientific Visualization, Information Retrieval and Machine Learning 
 • FF:FAV150 Média a dokument. Seminář psaní o dokumentárním filmu 

 

 Rozšiřující zdroje

 K dispozici jsou také rozšiřující materiály a seznam doporučených zdrojů:

Leave a Reply