Analýza

Díky dovednostem, technikám a znalostem získaným s těchto materiálů se budete umět poměrně rychle a efektivně „vypořádat“ s otázkou, jak z množství nashromážděných dokumentů vybrat ty zdroje a informace z nich, které budou pro konkrétní účel nejdůvěryhodnější a nejkvalitnější, ať je tím účelem tvorba odborné práce nebo potřeba získat z mnoha nabídek tu nejvýhodnější hypotéku. Díky osvojeným metodám a technikám efektivního čtení budete umět správně posoudit také obsah dokumentu a s takto získanými informacemi dále náležitě pracovat.
Odborné texty se pro vaše studium stávají stěžejními zdroji informací. Získávání poznatků z odborné literatury je náročný proces. Smyslem odborné literatury je informovat a komunikovat myšlenky a teorie různých vědních oborů. S rozvojem informačních a komunikačních technologií se přenos těchto myšlenek a teorií zrychlil, a to má za následek rostoucí produkci odborných textů. V tomto modulu se naučíte, jak se v nich orientovat, jak z nich vytáhnout to důležité a potřebné.


Po přečtení následujícího materiálu byste měli:

 • Umět kriticky posoudit přečtený text.
 • Znát základní metody hodnocení citace textu.
 • Umět posoudit kvalitu zdroje i dokumentu.
 • Efektivně psát poznámky z textu i mluveného slova.
 • Orientovat se ve struktuře odborného dokumentu.
 • Měli byste umět efektivně číst odborné texty.
 • Dokázat přistupovat k odbornému textu kriticky a interaktivně.
 • Umět rozpoznat klíčové pojmy v odborném textu.
 • Být schopni identifikovat klíčové myšlenky odborného textu.Konkrétně jsou kompetence k definování problémů rozvíjeny v následujících materiálech.

Rychlé čtení

Naučit se rychle číst se stává v dnešním světě plném informací výhodou. Díky zvládnutí technik rychlého čtení ušetříte množství času, který byste jinak museli věnovat čtení „pomalému“. Výhodou je fakt, že rychlým čtením neklesá porozumění.
Rychlé čtení je potřeba trénovat. Tento modul slouží k tomu, abyste zjistili, jaké jsou principy rychlého čtení a jak lze rychlé čtení trénovat. Po nastudování modulu nebudete umět rychle číst, ale budete vědět, jak můžete začít. Pak už je to jen na vás. Čím více času budete věnovat tréninku, tím lépe si techniku osvojíte.
Aktivní čtení

Denně přečteme velké množství textu: noviny či online zpravodajství, časopisy, e-maily, pracovní či školní dokumenty, knihy, cedule, reklamy atd. Čtení je tedy velmi důležitou kompetencí v našem životě. Pokud tento proces vylepšíme, tedy naučíme se číst efektivně, budeme umět s textem pracovat aktivněji a získáme pro svůj život důležité informace.Nejdůležitější zdroje k tématu:

PAYNE, Elaine a Lesley WHITTAKER. Klíč k úspěšnému studiu nejen na vysoké škole. Vyd. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2007, xxi, 387 s. ISBN 978-80-214-3377-9.
V prakticky zaměřené knize jsou ukázány všechny důležité kroky toho, jak se stát samostatným a úspěšným studentem vysoké školy a jak zvládnout nástrahy, které studium přináší. Jednotlivé části knihy se zaměřují například na efektivní práci s odborným  textem ve fázích hledání, hodnocení a interpretace, na učební metody a postupy, kontakt studenta s informacemi při tvorbě odborné práce apod. Kniha obsahuje množství procvičovacích aktivit s cílem rozvíjet dovednosti a ukázat, nakolik se student v dané oblasti zlepšuje. Autorky Eliane Payne a Lesley Whittaker působí na Leeds Business School, Leeds Metropolitan University a dlouhodobě se věnují oblasti rozvíjení studijních dovedností.
ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha : Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. ISBN 80-86429-40-7
Kniha je určena především studentům společenských věd. Naleznou v ní užitečné rady, jak číst náročnější odborný text. Především je ale věnována základním zásadám pro psaní vlastního odborného textu. Rady týkající se strategie a taktiky psaní odborného textu jsou určeny jak těm, kdo se chystají psát diplomovou práci, tak i začátečníkům stojícím před úkolem napsat první seminární práci.. Kniha je členěna do dvou částí, přičemž první se zabývá studiem odborných textů (V čem jsou odborné texty jiné než ostatní, Hlavní zásady studia odborných textů - Aktivní a efektivní čtení a dokumentace přečteného materiálu a Co nám pomáhá orientovat se v odborné literatuře), druhá potom aspekty jejich tvorby (Žánry odborných statí, Hlavní zásady publikační etiky, Strategie a taktika psaní odborného textu, Hlavní zásady ústního projevu , Odborný text v redakci časopisu a knižním nakladatelství). Příloha obsahuje čtyři příklady seminárních prací, na nichž jsou demonstrovány výše uvedené zásady.
FIŠER, Z. Tvůrčí psaní : malá učebnice technik tvůrčího psaní. Brno : Paido – edice pedagogické literatury, 2001. 164 s. ISBN 80-85931-99-0
Autor v publikaci přibližuje čtenářům fenomén psaní jako prostředku k poznání nebo k vyjádření svých názorů a pocitů. V jednotlivých kapitolách se zabývá mj. technikami tvůrčího psaní, tvůrčím myšlením, úlohou tvůrčího psaní ve škole nebo tvorbou literárního textu. Vše je doplněno projekty a příklady.

 

Kurzy na MU

Pro lepší a hlubší pochopení si můžete zapsat následující předměty na MU:

 • ESF:MKF_FAAP Finanční analýza a plán
 • FSS:SOC265 Kritická analýza textu
 • PřF:MF002 Stochastická analýza
 • PdF:HVDR_SAN1 Sémantická analýza hudebního díla 1
 • PdF:R_LAT Lingvistická analýza textu
 • PřF:C6140 Optimalizace a hodnocení analytických metod  
 • FI:PV252 Tvorba uživatelských rozhraní a hodnocení použitelnosti

 

Rozšiřující zdroje 

K dispozici jsou také rozšiřující materiály a seznam doporučených zdrojů:

Leave a Reply